Vertegenwoordiging

Om de belangen van blinde of slechtziende personen te verdedigen is de Brailleliga actief aanwezig in verschillende advies- en beslissingsraden. 

Op gemeentelijk vlak.

In verschillende gemeenten heeft de Brailleliga zitting in de gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap. De gemeente is namelijk het bevoegdheidsniveau dat het dichtst bij de burger staat en zich bezighoudt met tal van thema's die rechtstreeks verband houden met het dagelijkse leven van personen met een handicap.

Op gewestelijk en gemeenschapsvlak.

De Brailleliga is eveneens aanwezig op gewestelijk en gemeenschapsvlak:

In Brussel

  • Het BROG (Brussel Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg) is het representatief overleg- en samenwerkingsorgaan van de gehandicaptenzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en maakt deel uit van de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad. Via het MDT (multidisciplinair team) is de Brailleliga lid van dit overleg.
  • De Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) spreekt zich uit over tweetalige materies. De Brailleliga pleitte er onder meer voor het verlenen van toegang van geleidehonden tot bioscopen, taxi's, grootwarenhuizen, enz.
  • De Brusselse Adviesraad voor Personen met een Handicap voor de "Commission Communautaire Française" (Cocof). Dit advies is o.a. vereist bij het ontwerpen van decreten en uitvoeringsbesluiten.
  • De Herzieningscommissie. Wanneer PHARE (Personne Handicapée Autonomie REcherchée), het Brusselse Hulpfonds voor Personen met een Handicap, een aanvraag voor materiële steun verwerpt, kan de persoon zich tot deze commissie richten om het dossier te laten herzien. 

In Vlaanderen

De situatie in Vlaanderen verschilt zeer sterk van die in de andere gewesten. Zo is er in Vlaanderen al lang geen adviesraad meer voor personen met een handicap. Het project NOOZO ("Niets Over Ons Zonder Ons") dat 22 gehandicaptenorganisaties groepeert, waaronder de Brailleliga, overhandigde in oktober 2012 aan minister-president Kris Peeters en aan minister Pascal Smet de resultaten van een studie over de manier waarop dit hiaat kan verholpen worden.

De regering beloofde om tegen het begin van 2013, op basis van een evaluatie van dit verslag en de voorstellen, een conceptnota op te stellen zodat een gestructureerd overleg met de overheid mogelijk wordt. De Brailleliga volgt deze situatie nauwlettend op.

In Wallonië

  • De CWPH (Commission Wallonne des Personnes Handicapées - Waalse Commissie voor Personen met een Handicap) verstrekt adviezen over materies die onder het gehandicaptenbeleid vallen in het Waalse Gewest. Deze commissie formuleerde, onder meer, adviezen inzake geleidehonden, behoeften van 65-plussers met een handicap of over de uitvoering van het VN-Verdrag in het Waalse Gewest.
  • Het  AWIPH (Comité de Gestion de l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées - Beheerscomité van het Waalse Agentschap voor de Integratie van Personen met een handicap) moet het Waalse beleid voor de integratie van personen met een handicap in goede banen leiden.

Op het federale vlak.

De Brailleliga maakt, op federaal vlak, deel uit van:

  • De NHRPH (Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap) die alle materies onderzoekt die een invloed kunnen hebben op het leven van personen met een handicap.
  • De BCAPH (Begeleidingscommissie voor de Aanwerving van Personen met een Handicap) gaat na of de quotaregel van 3% voor de aanwerving van personen met een handicap in de publieke sector wordt nageleefd.

Op het Europese vlak.

Op aandringen van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie heeft Europa het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd op 23 december 2010. 

Dit Verdrag spoort de ondertekenende landen aan om de rechten van personen met een handicap te garanderen, er rekening mee te houden in hun beleid en elke vorm van discriminatie te weren. De Brailleliga dringt er vandaag op aan dat het Verdrag geen dode letter blijft. Zowel de Europese als de federale, gewestelijke en gemeenschapswetgevingen moeten in overeenstemming gebracht worden met de bepalingen van het Verdrag.

De Brailleliga voert dat belangrijke werk uit binnen het BDF (Belgian Disability Forum) waarvan ze lid is. Het BDF groepeert 19 Belgische organisaties die personen met een handicap vertegenwoordigen. Het vertegenwoordigt hen op Europees niveau via het EDF (European Disability Forum). Als we het aantal leden van de 19 organisaties optellen, dan is het BDF de spreekbuis van meer dan 250.000 personen met een handicap.

Het BDF vervult een belangrijke informerende rol: van Europa naar de Belgische partijen en omgekeerd. Als forum voor het uitwisselen van ervaringen, kennis en ideeën lanceert het BDF ook allerlei projecten. 

Onder het impuls van het BDF werd recent een "Platform voor Adviesraden" opgericht dat de federale en de verschillende regionale adviesraden (Vlaamse, Brusselse, Duitstalige en Waalse) bij elkaar brengt met als hoofddoel meningen en standpunten bijeen te brengen, te coördineren, te overleggen en proactief te gaan werken rond thema's binnen het beleid die personen met een handicap aanbelangen. 

Sinds 2014 vertegenwoordigt de Brailleliga ons land in de European Blind Union (EBU), die voor haar leden een Europees platform voorziet om hun visie te delen en op een collectieve manier actie te voeren. De Brailleliga kan zo de rechten van Belgische personen met een visuele handicap beter verdedigen en hen vertegenwoordigen op Europees vlak.