Wettelijke toegankelijkheidsnormen

Inzake bouw werden wettelijke toegankelijkheidsnormen bepaald voor wat betreft openbare gebouwen. Deze dienen door de bouwers te worden nageleefd. Elk Gewest heeft een eigen reglementering.

Podotactiele tegels

Vlaams Gewest.

Op de website “Toegankelijkheid publieke gebouwen” vindt men het decreet met betrekking tot de wettelijke toegankelijkheidsnormen van openbare gebouwen in het Vlaams Gewest.

Men vindt er een handboek waarin de items per thema zijn uitgewerkt. Er zijn 7 hoofdthema's. Binnen elk thema zijn bijkomende subthema's opgenomen waarin de concrete aanbevelingen zijn uitgewerkt. 

  • (loop)route
  • parkeren
  • toegangen
  • niveauverschillen
  • sanitair
  • inrichting
  • signalisatie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vermeldt de wettelijke normen voor het Gewest.

Meer bepaald Titel IV: toegankelijkheid van gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit en Titel VII: de wegen, de toegangen ertoe en de naaste omgeving ervan.

Waals Gewest.

De Code wallon de l´Aménagement du territoire, de l´Urbanisme, du Patrimoine et de l´Energie (CWATUPE) vermeldt de wettelijke normen voor het Waals Gewest. 

Meer specifiek handelen de artikels 414 en 415 van de CWATUPE over de toegankelijkheid van de openbare gebouwen.

Om de begrijpelijkheid te vergemakkelijken heeft de vzw Plain-Pied technische fiches uitgegeven met betrekking tot deze twee artikelen van de CWATUPE.