Algemene verkoopsvoorwaarden van de BrailleShop

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemeen

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop, levering door de BrailleShop, aan een persoon, of derde, hierna genoemd “de Koper”.

Bijzondere of aanvullende specifieke bepalingen bij huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing mits schriftelijke bevestiging door de Brailleshop en enkel voor de desbetreffende transactie.

Prijzen

Behalve bijzondere contractuele bepalingen heeft de prijslijst van de BrailleShop een zuiver indicatief karakter en is in geen enkel geval bindend voor de BrailleShop. De prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden en zijn btw inbegrepen. 

De goederen worden geleverd aan de Brailleshop. De transport- en specifieke verpakkingskosten zijn ten laste van de Koper.

De goederen en/of hun transport en specifieke verpakkingskosten worden gefactureerd aan de tarieven geldend bij de levering.

Herstellingskosten worden bepaald door een voorafgaande kostenraming door de BrailleShop en schriftelijk door de koper aanvaard. Indien de herstelling niet mogelijk is of indien, op verzoek van de Koper deze niet dient te worden uitgevoerd, zullen de administratie- en verzendingskosten worden gefactureerd.

Alle bestellingen kunnen schriftelijk (per briefwisseling, fax of mail) of telefonisch gedaan worden en impliceren een stilzwijgende aanvaarding  van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Indien de Koper vraagt om het aangekochte goed te verzenden, is de BrailleShop in geen geval verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van het goed tijdens het transport.

Betalingen

Ongeacht artikel 2, dienen de goederen voor de levering te worden betaald. Deze betaling kan enkel gebeuren via een vooraf betaalde overschrijving, bancontact of proton, hetzij contant.

Betalingen met kredietkaarten of cheques worden niet aanvaard.

In ieder geval zal de levering pas gebeuren na betaling.

Afhaling en verzending

De koper kan ofwel de goederen zelf komen ophalen in de BrailleShop ofwel deze door TAXIPOST laten leveren. De prijs van de levering is afhankelijk van het gewicht van het pakje.

Garantie

De garantie betreffende de goederen die deel uit maken van de verkoop is in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving bepaald door de fabrikant of leverancier. De indirecte schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Gebreken ten gevolge van een slecht gebruik, gebrekkig onderhoud of agressieve omgeving vallen buiten de garantie. Enkel de factuur of verzendingsborderel zullen aanvaard worden voor de toepassing van de garantie.

Geschillen

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken te Brussel bevoegd.