Legateren

Indien u geen erfgenamen in rechte lijn hebt, kan u ervoor kiezen uw vermogen of een deel ervan na te laten aan de Stichting voor de blinden. Zo verzekert u het voortbestaan van de werking ten gunste van blinde of slechtziende personen.

Iemand ondertekent een testament.

Hoe stel ik mijn testament op?

Bij de notaris

Een testament dat door de notaris wordt opgemaakt, wordt als een authentieke akte beschouwd. Uw woorden worden in het bijzijn van twee getuigen door de notaris neergeschreven en in diens kantoor bewaard. Hij zal het Centraal Register van Testamenten (CRT) op de hoogte brengen en bezorgt hen een testament en uw laatste wensen, zonder deze te communiceren. 

Bij u thuis

Uw testament moet volledig met de hand geschreven, gedateerd en ondertekend worden. Om te vermijden dat het document verloren gaat, is het aangewezen het testament door de notaris te laten bewaren.

Kan ik mijn testament nog wijzigen?

Omstandigheden kunnen mensen ertoe brengen hun testament te wijzigen. Dat kan tot de laatste dag van uw leven, hetzij door een nieuw testament op te maken en het voorgaande te herroepen, hetzij middels een codicil. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij het opmaken van een eerste testament (door uzelf of door de notaris).

Hoe wordt mijn erfenis door de Stichting voor de blinden beheerd?

De Stichting werkt nauw samen met uw notaris, die erop toeziet dat uw laatste wens gerespecteerd wordt.

Wat is een duolegaat?

Doorheen het leven worden vaak nauwe banden gesmeed met vrienden, buren of collega’s. Het is dus best mogelijk dat wie geen directe erfgenamen heeft, een erfenis wil nalaten aan zijn beste vriend, de kapster of een verre neef. Hoe verder de verwantschap, hoe hoger de successierechten echter kunnen oplopen, soms zelfs tot 80%. Zo blijft er vaak nog bitter weinig van de erfenis over. Om dat te vermijden werden duolegaten in het leven geroepen, volledig legaal en gunstig zowel voor de persoon die erft als voor een goed doel.

Het principe van een duolegaat: de wet laat toe een nettobedrag of een goed aan een persoon na te laten en een derde de successierechten hierop te laten betalen (bij voorkeur een stichting van openbaar nut). De derde betaalt dan zowel de eigen successierechten als die van de aangeduide persoon, die het netto legaat van de erflater ontvangt. 

Sinds 1 juli 2021 gelden in Vlaanderen nieuwe regels in de erf- en schenkbelasting. Met de nieuwe regeling is ook het duolegaat hervormd. Het is sinds 1 juli 2021 fiscaal niet meer interessant. Heb je een duolegaat ? Laat dan je testament nakijken en aanpassen. Voor Brussel en Wallonië blijft de situatie ongewijzigd.